&

El Señor de la Señora

El Señor de la Señora · Bobby Valentin · Charitín Goyco
Bobby Valentin
1986